Nr postępowania DZ/IB/341/36/13

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Serbskiej do ul. Ugory w ciągu ul. Nadbrzeże, w ramach zadania ?Wartostrada? ? poznański ciąg pieszo-rowerowy.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto: 698.637,12 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 85,45; - oferta nr 2: Jerzy Górny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?GÓR-BUD?, ul. T.B. Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 81,43; - oferta nr 3: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 79,94; - oferta nr 5: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 78,71.
Data zamieszczenia informacji