Nr postępowania DZ/UD/341/42/13

?Remont nawierzchni chodników w ul. Kołłątaja (na odcinku od ul. Wójkiewicza do ul. Buczka) oraz w ul. Czeremchowej (na odcinku od wjazdu do bursy szkolnej nr 2 do ul. Gruszkowej) w Poznaniu?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR ? BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, z ceną brutto 109.231,54 zł (cena po poprawkach). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- oferta nr 1 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 91,21; ­- oferta nr 2 ? Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 74,30; ­- oferta nr 3 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,24; ­- oferta nr 4 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; ­- oferta nr 5 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,74; ­- oferta nr 7 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 85,29.
Data zamieszczenia informacji