Nr postępowania DZ/UD/341/46/13

Remont nawierzchni chodników ul. 28 Czerwca 1956r. (odcinek ul. Kosińskiego ? ul. Kilińskiego; strona zachodnia) oraz ul. Dąbrówki (odcinek ul. Langiewicza ? ul. Chłapowskiego)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, z siedzibą w Puszczykowie (62-040) przy ul. Ks. I. Posadzego 5B, z cenami brutto dla poszczególnych zadań: - Zadanie nr 1 ? ul. 28 Czerwca 1956r. ? 97 707,55 zł brutto (po poprawieniu stwierdzonych oczywistych omyłek rachunkowych) - Zadanie nr 2 ? ul. Dąbrówki ? 85 789,27 zł brutto (po poprawieniu stwierdzonych oczywistych omyłek rachunkowych) PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT?BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? ul. 28 Czerwca 1956r. ? 86,4 ? Zadanie nr 2 ? ul. Dąbrówki ? 89,2 - oferta nr 2 ? DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? ul. 28 Czerwca 1956r. ? 77,4 ? Zadanie nr 2 ? ul. Dąbrówki ? 90,8 - oferta nr 3 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? ul. 28 Czerwca 1956r. ? 100,00 ? Zadanie nr 2 ? ul. Dąbrówki ? 100,00 - oferta nr 4 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR?BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? ul. 28 Czerwca 1956r. ? 89,3 ? Zadanie nr 2 ? ul. Dąbrówki ? 65,3
Data zamieszczenia informacji