Nr postępowania DZ/IB/341/49/13

Budowa zatoki postojowej i stanowiska kontroli pojazdów na istniejącym pasie jezdni południowej ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 419.430,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji