Nr postępowania DZ/IB/341/52/13

Budowa ul. Żorskiej i ul. Kotwicza w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, z ceną brutto: 2.883.774,62 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1: ?Pol ? Dróg Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 92,54; - Oferta nr 2: EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 100; - Oferta nr 3: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 90,22; - Oferta nr 4: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 93,67; - Oferta nr 5: konsorcjum firm skład, którego tworzą: Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las ? lider konsorcjum oraz Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 92,69.
Data zamieszczenia informacji