Nr postępowania DZ/EL/341/61/13

Usługa w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez konsorcjum firm, skład którego tworzą: Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto ? Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (lider konsorcjum); Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?POLHOL? Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (partner konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?PERS?, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (partner konsorcjum), z ceną brutto: 648.367,44 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta złożona przez konsorcjum firm, skład którego tworzą: Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto ? Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (lider konsorcjum); Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?POLHOL? Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (partner konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?PERS?, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji