Nr postępowania DZ/UTZ/341/62/13

Specjalistyczny przegląd stanu zadrzewienia ze wskazaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie pasów drogowych miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez MGGP Aero Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie (33-100), przy ul. Słowackiego 33-37, z ceną brutto: 11.372,24 zł dla części 1 zamówienia (Rejon Grunwald); 18.193,09 zł dla części 2 zamówienia (Rejon Jeżyce); 22.219,11 zł dla części 3 zamówienia (Rejon Nowe Miasto); 5.238,86 zł dla części 4 zamówienia (Rejon Stare Miasto); 3.897,50 zł dla części 5 zamówienia (Rejon Wilda). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta złożona przez MGGP Aero Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie (33-100), przy ul. Słowackiego 33-37, liczba uzyskanych punktów dla części 1, 2, 3, 4 oraz 5 zamówienia, wynosi: 100,00.
Data zamieszczenia informacji