Nr postępowania DZ/IB/341/40/13

Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym ulicy bez nazwy- boczna od Glinianej w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wcześniej wybrano do realizacji zamówienia (tj. Krzysztofa Ostrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 10.06.2013r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto 61.131,00 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji