Nr postępowania DZ/UD/341/59/13

Remont nawierzchni chodników w ul. Mińskiej na odcinku od Mogileńskiej do ul. Goplańskiej- strona północna oraz w ul. Zambrowskiej na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Nowogrodzkiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań dla zadania nr 1 z ceną brutto: 120.226,08 zł (cena po poprawieniu stwierdzonych oczywistych omyłek rachunkowych), - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR?BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań dla zadnia nr 2 z ceną brutto: 94.544,36 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12,60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1 ? ul. Mińska ? 93,96; Zadanie nr 2 ? ul. Zambrowska ? 88,02; - oferta nr 2 ?Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR?BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1 ? ul. Mińska - 97,27; Zadanie nr 2 ? ul. Zambrowska ? 100; - oferta nr 3 ? DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1 ? ul. Mińska ? 100; Zadanie nr 2 ? ul. Zambrowska ? 92,44.
Data zamieszczenia informacji