Nr postępowania DZ/UD/341/63/13

Remont nawierzchni chodnika w ul. Malwowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Andrzeja Szeszułę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DROGOPAL? Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła, ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica, z ceną brutto: 168.328,78 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta złożona przez Andrzeja Szeszułę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DROGOPAL? Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła, ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji