Nr postępowania DZ/UI/341/53/13

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania:Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje wykonawców, iż: 1. na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Dariusza Skrzypczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROMAGEX, ul. J. Tuwima 33, 60-195 Poznań, z ceną brutto: 534.435,00 zł. 2. postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywołanym powyżej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli ?cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty?. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia (kwota na realizację zamówienia pozostaje tożsama z kwotą, którą Zamawiający podał podczas otwarcia ofert ? 520.000,00 zł brutto). Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- oferta nr 1 ? Eneos Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 57,30; ­- oferta nr 2 ? Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 87,16; ­- oferta nr 4 ? Dariusz Skrzypczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROMAGEX, ul. J. Tuwima 33, 60-195 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji