Nr postępowania DZ/UD/341/65/13

Remont nawierzchni chodników w ul. Kasprzaka oraz w ul. Chełmońskiego w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę: - dla Zadania nr 1 (remont chodnika w ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Palacza; strona zachodnia), uznana została oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT?BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 196.560,92 zł; - dla Zadania nr 2 (remont chodnika w ul. Chełmońskiego na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Grottgera; strona wschodnia), uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 91.500,40 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 1: 76,55, dla Zadania nr 2: 74,73; - oferta nr 2: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT?BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 1: 100,00, dla Zadania nr 2: 98,69; - oferta nr 3: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 1: 85,41, dla Zadania nr 2: 100,00; - oferta nr 4: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 1: 83,57, dla Zadania nr 2: 89,17.
Data zamieszczenia informacji