Nr postępowania DZ/UD/341/60/13

Remont nawierzchni chodnika w ul. Roślinnej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 59.269,35 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Jakub Bagrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inżynieria Ruchu Drogowego Jakub Bagrowski, ul. Roosevelta 62/3, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 77,43; - oferta nr 2: Mateusz Andrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MJA ? BUD Mateusz Andrzejewski, ul. Kolejowa 4, 64-560 Ostroróg, liczba uzyskanych punktów: 91,28; - oferta nr 3: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT?BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 98,85; - oferta nr 4: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,39; - oferta nr 6: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Usługowo?Handlowe Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,90.
Data zamieszczenia informacji