1. dla projektów większych niż arkusz A-3 (w skali 1:500) Zarząd Dróg Miejskich będzie wymagał wcześniejszego (wyprzedzającego w stosunku do Narady Koordynacyjnej. min.1 miesiąc) uzgodnienia trasy z ZDM w celu sprawdzenia czy nie ma kolizji z realizowanym/planowanym do realizacji układem drogowym oraz istniejącymi/projektowanymi terenami zieleni, a także w celu sprawdzenia poprawności lokalizacji uzbrojenia w istniejącym/projektowanym układzie drogowym oraz określenia szczegółowych warunków odtworzenia naruszanych nawierzchni utwardzonych;
 2. w przypadku uzyskania wcześniejszej decyzji celu publicznego dla projektowanego uzbrojenia (ale tylko dla inwestycji, które były opiniowanie przez Zarząd Dróg Miejskich na tym etapie pozytywnie, bez uwag powodujących konieczność zmiany trasy uzbrojenia) powyższe wyprzedzające uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich nie jest konieczne;
 3. przy składaniu wniosku o uzgodnienie Narady Koordynacyjnej prosimy o powołanie się na uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich, o którym mowa w punkcie 1.lub 2.;
 4. w przypadku braku ww. wyprzedzających uzgodnień dla trasy projektowanego uzbrojenia większej niż arkusz A-3 (w skali 1:500) Zarząd Dróg Miejskich będzie opiniował uzbrojenie na Naradzie Koordynacyjnej każdorazowo negatywnie, z zapisem o braku ww wyprzedzającego wymaganego uzgodnienia lub ewentualnie z wpisem dla łatwiejszych terenów, że trasa jest akceptowana, ale szczegółowe warunki techniczne odtworzenia naruszanych nawierzchni utwardzonych należy uzgodnić oddzielnie w Wydziale Budowy i Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Miejskich przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę planowanego uzbrojenia;
 5. w przypadku braku zapisu na mapie zasadniczej, że projektowane uzbrojenie zlokalizowane w odległości mniejszej niż 3,0m od pni istniejących w terenie drzew i mniejszej niż 1,5m od obrysu krzewów będzie wykonane metodą bezwykopową oraz w przypadku braku wskazania komór roboczych (których ilość należy minimalizować tzn. objąć jednym przeciskiem/przewiertem jak największą liczbę drzew/krzewów), bądź zlokalizowania ich w odległości mniejszej niż 3,0m od pni istniejących w terenie drzew i mniejszej niż 1,5m od obrysu krzewów, uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie, z koniecznością roboczego uzgodnienia zmiany trasy projektowanego uzbrojenia z pracownikiem Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich;
 6. w przypadku przedstawienia uzbrojenia na nieaktualnej mapie zasadniczej w zakresie zinwentaryzowania zieleni (drzew, krzewów i terenów zieleni), a także nie zaznaczenia na mapie zasadniczej drzew/krzewów przewidzianych do wycinki w ramach projektowanego uzbrojenia lub innych inwestycji drogowych/niedrogowych, uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie;
 7. w jezdni należy projektować tylko sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 8. w przypadku zaprojektowania uzbrojenia energetycznego lub telekomunikacyjnego (w tym światłowodu) w jezdniach obecnych i docelowych oraz pod ich krawędzią lub krawężnikiem, uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie,
 9. uzbrojenie nie wymienione w punkcie 7. i 8., tzn. sieci wodociągowe, gazowe, ciepłociągi, mogą być lokalizowane w jezdni (ale nie pod jej krawędzią lub krawężnikiem) tylko w przypadku, gdy w poboczu/chodniku nie ma żadnych możliwości ich zlokalizowania, a dodatkowo w jezdni jest już ułożona sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub gdy w jezdni jest zabezpieczona strefa dla sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; powyższe musi być przedstawione każdorazowo na przekroju poprzecznym, który musi być załączony do Narady Koordynacyjnej; w innym przypadku sieci te będą opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie;
 10. przy projektowaniu uzbrojenia telekomunikacyjnego (w tym światłowodu) należy określić dokładną lokalizację projektowanych słupków rozdzielczych i szafek telekomunikacyjnych, przy czym zaznaczamy, że nie mogą one ograniczać minimalnej szerokości chodnika, która winna wynosić 1,5m. Ponadto dla projektowanych ww. elementów uzbrojenia należy uzyskać opinię Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta, która musi być załączona do Narady Koordynacyjnej; w innym przypadku uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie;
 11. Zarząd Dróg Miejskich nie wyraża zgody na łączenie przyłączy w celu wykonania ich jednym przejściem poprzecznym przez jezdnię, z uwagi na blokowanie po obu stronach w pasie drogowym stref przewidzianych dla innych uzbrojeń, które nie mogą być usytuowane w jezdni; w przypadku nie dostosowania się do powyższego uzbrojenie będzie opiniowane na Naradzie Koordynacyjnej przez Zarząd Dróg Miejskich każdorazowo negatywnie,
 12. wszystkie projektowane sieci muszą zostać umieszczone w Systemie Informacji Przestrzennej w zakładce „Koordynacja planowanych inwestycji i remontów – wykaz” przed złożeniem
  na Naradę Koordynacyjną.